زیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولی

ترمال سایکلر ترمال سایکلر

ترمال سایکلر

مدل

: DENA Cycler 32
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیواکنش زنجیره ای پلیمرازآنالیز چرخه حرارتی، ترموسایکلر
ترمال سایکلر ترمال سایکلر

ترمال سایکلر

مدل

: DENA Cycler 32 Eco
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیواکنش زنجیره ای پلیمرازواکنش زنجیره‌ای پلیمراز هم‌زمان
ترمال سایکلر DNA T96 ترمال سایکلر DNA T96

ترمال سایکلر DNA T96

مدل

: T96
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیواکنش زنجیره ای پلیمرازواکنش زنجیره‌ای پلیمراز هم‌زمان
ترمال سایکلر گرادیانت   DNA G96 ترمال سایکلر گرادیانت   DNA G96

ترمال سایکلر گرادیانت DNA G96

مدل

: G96
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیواکنش زنجیره ای پلیمرازواکنش زنجیره‌ای پلیمراز هم‌زمان
ترموسایکلر گرادیانت ترموسایکلر گرادیانت

ترموسایکلر گرادیانت

مدل

: TPN-48G
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیواکنش زنجیره ای پلیمرازآنالیز چرخه حرارتی، ترموسایکلر
تست تنفسی اوره تست تنفسی اوره

تست تنفسی اوره

مدل

: HeliGuide
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیشمارنده کلنیکلنی کانتر
دستگاه آنالیزی چند منظوره (اسپکتروفتومتر، نانو دراپ، میکروپلیت ریدر و  LSPR) دستگاه آنالیزی چند منظوره (اسپکتروفتومتر، نانو دراپ، میکروپلیت ریدر و  LSPR)

دستگاه آنالیزی چند منظوره (اسپکتروفتومتر، نانو دراپ، میکروپلیت ریدر و LSPR)

مدل

: MPANM96
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیتجهیزت الایزا و میکروپلیتخوانشگر الایزا