زیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولی

تانک الکتروفورز عمودی ( SDS-PAGE ) تانک الکتروفورز عمودی ( SDS-PAGE )

تانک الکتروفورز عمودی ( SDS-PAGE )

مدل

: پروتئین-پاور
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورتانک الکتروفورز عمودی
تانک تیوب ژل تانک تیوب ژل

تانک تیوب ژل

مدل

: TJN-80
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورتانک الکتروفورز
ترانس لامیناتور ترانس لامیناتور

ترانس لامیناتور

مدل

: GT-2
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورترانس لومیناتور
ترانس لومیناتور ترانس لومیناتور

ترانس لومیناتور

مدل

: Large Safe transilluminator
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورترانس لومیناتور
ترانس لومیناتور ترانس لومیناتور

ترانس لومیناتور

مدل

: Mini Safe transilluminator
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورترانس لومیناتور
ترانسلومیناتور ترانسلومیناتور

ترانسلومیناتور

مدل

: TRD
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورترانس لومیناتور
ترانسلومینیتور ترانسلومینیتور

ترانسلومینیتور

مدل

: TLP-400
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورترانس لومیناتور
ترمال سایکلر ترمال سایکلر

ترمال سایکلر

مدل

: DENA Cycler 64
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیواکنش زنجیره ای پلیمرازآنالیز چرخه حرارتی، ترموسایکلر