زیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولی

پک الکتروفورز افقی پک الکتروفورز افقی

پک الکتروفورز افقی

مدل

: HD Universal 15x15 pack
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورتانک الکتروفورز
پک الکتروفورز عمودی پک الکتروفورز عمودی

پک الکتروفورز عمودی

مدل

: VD 20x20 universal pack
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز 
پک الکتروفورز عمودی پک الکتروفورز عمودی

پک الکتروفورز عمودی

مدل

: VD Universal 22x23 PACK
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز 
پک الکتروفورز عمودی پک الکتروفورز عمودی

پک الکتروفورز عمودی

مدل

: VD 10x10 universal pack
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز 
پک الکتروفورز عمودی پک الکتروفورز عمودی

پک الکتروفورز عمودی

مدل

: VD15X15 universal pack
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز 
پک سمی درای پک سمی درای

پک سمی درای

مدل

: SD Transblot pack
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیریزآرایه و بلاتینگبلات نیمه خشک 
پک وسترن بلاتینگ پک وسترن بلاتینگ

پک وسترن بلاتینگ

مدل

: WD 15x15 universal pack
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیریزآرایه و بلاتینگوسترن بلات
پک وسترن بلاتینگ پک وسترن بلاتینگ

پک وسترن بلاتینگ

مدل

: WD 10x10 universal pack
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیریزآرایه و بلاتینگوسترن بلات
پک کامل الکتروفورز پک کامل الکتروفورز

پک کامل الکتروفورز

مدل

: 10x10 electrophoresis complete pack
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز 
پک کامل الکتروفورز بلاتینگ پک کامل الکتروفورز بلاتینگ

پک کامل الکتروفورز بلاتینگ

مدل

: 15x15 western blotting - electrophoresis complete pack
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز