زیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولی

تانک الکتروفورز عمودی تانک الکتروفورز عمودی

تانک الکتروفورز عمودی

مدل

: VD 10 x 10
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورتانک الکتروفورز عمودی