زیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولی

پک کامل سمی درای پک کامل سمی درای

پک کامل سمی درای

مدل

: SD 10x10 Complete pack
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیریزآرایه و بلاتینگبلات نیمه خشک 
پی سی آر ورک استیشن -سینی استیل پی سی آر ورک استیشن -سینی استیل

پی سی آر ورک استیشن -سینی استیل

مدل

: wsf-100
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیواکنش زنجیره ای پلیمرازمیز کار واکنش زنجیره ای پلیمراز
بن ماری جوش و سرولوژی فول دیجیتال بن ماری جوش و سرولوژی فول دیجیتال

بن ماری جوش و سرولوژی فول دیجیتال

مدل

: PFA BMS
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیریزآرایه و بلاتینگدستگاه بلات الکتریکی
تانک الکتروفورز افقی تانک الکتروفورز افقی

تانک الکتروفورز افقی

مدل

: Midi HD 10 x 10
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورتانک الکتروفورز
تانک الکتروفورز افقی تانک الکتروفورز افقی

تانک الکتروفورز افقی

مدل

: استاندارد-پاور
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورتانک الکتروفورز
تانک الکتروفورز افقی تانک الکتروفورز افقی

تانک الکتروفورز افقی

مدل

: اچ - اِل - اِی- پاور
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورتانک الکتروفورز