زیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولی

اتاقک P.C.R اتاقک P.C.R

اتاقک P.C.R

مدل

: اتاقک P.C.R دیجیتالی
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیواکنش زنجیره ای پلیمرازمیز کار واکنش زنجیره ای پلیمراز
الایزا تمام اتوماتیک الایزا تمام اتوماتیک

الایزا تمام اتوماتیک

مدل

: پایتون
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیتجهیزت الایزا و میکروپلیتخوانشگر الایزا
الایزا ریدر الایزا ریدر

الایزا ریدر

مدل

: ویرا ویژن
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیتجهیزت الایزا و میکروپلیتخوانشگر الایزا
الایزا ریدر الایزا ریدر

الایزا ریدر

مدل

: ELZ R
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیتجهیزت الایزا و میکروپلیتخوانشگر الایزا
الایزا ریدر الایزا ریدر

الایزا ریدر

مدل

: -3200DANA
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیتجهیزت الایزا و میکروپلیتخوانشگر الایزا
الایزا واشر الایزا واشر

الایزا واشر

مدل

: هایدروفلو
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیتجهیزت الایزا و میکروپلیتشستشوگر الایزا
الکتروفورز افقی الکتروفورز افقی

الکتروفورز افقی

مدل

: Sub 10*7
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز 
الکتروفورز افقی maxi size(پک کامل) الکتروفورز افقی maxi size(پک کامل)

الکتروفورز افقی maxi size(پک کامل)

مدل

: maxi size gel electherophoresis pack
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز 
الکتروفورز افقی midi size(پک کامل) الکتروفورز افقی midi size(پک کامل)

الکتروفورز افقی midi size(پک کامل)

مدل

: midi size gel electherophoresis pack
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز