زیست، ژنتیک، کشاورزی

انکوباتور 55 لیتری انکوباتور 55 لیتری

انکوباتور 55 لیتری

مدل

: ID55P
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور 
انکوباتور 55 لیتری با سیستم کنترلر دیجیتالی هوشمند انکوباتور 55 لیتری با سیستم کنترلر دیجیتالی هوشمند

انکوباتور 55 لیتری با سیستم کنترلر دیجیتالی هوشمند

مدل

: 55L.M
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور 
انکوباتور 55 لیتری دیجیتال هوشمند داخل استیل انکوباتور 55 لیتری دیجیتال هوشمند داخل استیل

انکوباتور 55 لیتری دیجیتال هوشمند داخل استیل

مدل

: IH55
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور 
انکوباتور 600 لیتری انکوباتور 600 لیتری

انکوباتور 600 لیتری

مدل

: NST E 600
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور 
انکوباتور co2 انکوباتور co2

انکوباتور co2

مدل

: دیجیتال هوشمند 100 لیتری
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور CO2 دار
انکوباتور co2 انکوباتور co2

انکوباتور co2

مدل

: دیجیتال هوشمند 60 لیتری
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهانکوباتور و اندیکاتورانکوباتور CO2 دار