زیست، ژنتیک، کشاورزی

کلنی کانتردیجیتال کلنی کانتردیجیتال

کلنی کانتردیجیتال

مدل

: کلنی کانتر
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیشمارنده کلنیکلنی کانتر
کیت تعیین هویت ژنتیکی کیت تعیین هویت ژنتیکی

کیت تعیین هویت ژنتیکی

مدل

: Multiplex PCR
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیواکنش زنجیره ای پلیمرازآنالیز چرخه حرارتی، ترموسایکلر