زیست، ژنتیک، کشاورزی

الایزا ریدر الایزا ریدر

الایزا ریدر

مدل

: ELZ R
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیتجهیزت الایزا و میکروپلیتخوانشگر الایزا
الایزا ریدر الایزا ریدر

الایزا ریدر

مدل

: ویرا ویژن
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیتجهیزت الایزا و میکروپلیتخوانشگر الایزا
الایزا ریدر الایزا ریدر

الایزا ریدر

مدل

: -3200DANA
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیتجهیزت الایزا و میکروپلیتخوانشگر الایزا
الایزا واشر الایزا واشر

الایزا واشر

مدل

: هایدروفلو
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیتجهیزت الایزا و میکروپلیتشستشوگر الایزا
الکترومایوگراف الکترومایوگراف

الکترومایوگراف

مدل

: الکترومایوگراف بیسیم 8 کاناله
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیثبت و پردازش سیگنال مغزی و عصبیثبت کننده سیگنال الکترومایوگرام
الکترومایوگراف الکترومایوگراف

الکترومایوگراف

مدل

: الکترومایوگراف بیسیم الکترود
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیثبت و پردازش سیگنال مغزی و عصبیثبت کننده سیگنال الکترومایوگرام
الیزا واشر الیزا واشر

الیزا واشر

مدل

: DANA-2600
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیتجهیزت الایزا و میکروپلیتشستشوگر الایزا
امبدینگ امبدینگ

امبدینگ

مدل

: ARSE-96-10
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات مهندسی بافتآماده سازی، برش و نمونه برداری بافتکشت و امبدینگ بافت