فریزر آزمایشگاهی

یخچال آزمایشگاهی ۷۵ لیتری ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد با کنترل دقیق دیجیتال یخچال آزمایشگاهی ۷۵ لیتری ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد با کنترل دقیق دیجیتال

یخچال آزمایشگاهی ۷۵ لیتری ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد با کنترل دقیق دیجیتال

مدل

: RF607
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهییخچال فریزر آزمایشگاهی
یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو

یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو

مدل

: LAB1200-TC
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهییخچال فریزر
یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو

یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو

مدل

: LAB600 Solid
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهییخچال فریزر
یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو

یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو

مدل

: LAB1200-FC
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهییخچال فریزر
یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو

یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو

مدل

: LAB500
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهییخچال فریزر
یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو

یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو

مدل

: LAB600
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهییخچال فریزر
یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو

یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو

مدل

: LAB600TC-Solid
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهییخچال فریزر
یخچال فریزر دو طبقه 300 لیتری 20- درجه مدل A+ یخچال فریزر دو طبقه 300 لیتری 20- درجه مدل A+

یخچال فریزر دو طبقه 300 لیتری 20- درجه مدل A+

مدل

: NSTRFL300-A+(-20)
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهییخچال فریزر آزمایشگاهی
یخچال فریزر دو قلو 600 لیتری -20 درجه مدل A+ یخچال فریزر دو قلو 600 لیتری -20 درجه مدل A+

یخچال فریزر دو قلو 600 لیتری -20 درجه مدل A+

مدل

: NSTRFL600-A+(-20)
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهییخچال فریزر آزمایشگاهی
یخچال فریزر نگهداری واکسن ، دارو و مواد آزمایشگاهی یخچال فریزر نگهداری واکسن ، دارو و مواد آزمایشگاهی

یخچال فریزر نگهداری واکسن ، دارو و مواد آزمایشگاهی

مدل

: FRVX180-IL
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیفریزر آزمایشگاهییخچال فریزر آزمایشگاهی