انواع محلول ها

آب اکسیژنه35% آب اکسیژنه35%

آب اکسیژنه35%

مدل

: لابراتوری
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادانواع محلول هامحلول شیمیایی
آلبومین سرم گاوی 22% آلبومین سرم گاوی 22%

آلبومین سرم گاوی 22%

مدل

: محلول
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادانواع محلول هامحلول بافر
آموزنده فیزیک الکتریسیته آموزنده فیزیک الکتریسیته

آموزنده فیزیک الکتریسیته

مدل

: PH-101
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادانواع محلول هامحلول بافر
اتانول96% اتانول96%

اتانول96%

مدل

: لابراتوری
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادانواع محلول هامحلول شیمیایی
استون استون

استون

مدل

: اکستراپیور
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادانواع محلول هامحلول شیمیایی
استونیتریل استونیتریل

استونیتریل

مدل

: اچ پی ال سی
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادانواع محلول هامحلول شیمیایی
اسید استیک گلاسیال اسید استیک گلاسیال

اسید استیک گلاسیال

مدل

: اکستراپیور
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادانواع محلول هامحلول شیمیایی
اسید سولفوکرومیک (محلول) اسید سولفوکرومیک (محلول)

اسید سولفوکرومیک (محلول)

مدل

: آزمایشگاهی
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادانواع محلول هامحلول شیمیایی
اسید نیتریک 65% اسید نیتریک 65%

اسید نیتریک 65%

مدل

: اکستراپیور
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادانواع محلول هامحلول شیمیایی