تجهیزات تولید و سنجش فیلم

سیستم یکپارچه پوشش دهی پلیمرها همراه با فرایند پخت سیستم یکپارچه پوشش دهی پلیمرها همراه با فرایند پخت

سیستم یکپارچه پوشش دهی پلیمرها همراه با فرایند پخت

مدل

: CPU5000
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات تولید و سنجش فیلمفیلم و پوشش دهی پلیمری