یاتاقان، بلبرینگ

میکرو ایربیرینگ (یاتاقان هوایی کوچک) میکرو ایربیرینگ (یاتاقان هوایی کوچک)

میکرو ایربیرینگ (یاتاقان هوایی کوچک)

مدل

: Micro Airbearing
مکانیک و مکاترونیکاتصال و انتقال دهنده نیرو و قطعاتیاتاقان، بلبرینگیاتاقان مغناطیسی، یاتاقان هوایی